KG Alt-Köllen vun 1883
Kostümsitzung – Sartory
Album 3/3